"The Assumption day"  Moisei, Maramures august 2000
To Portfolios